Website Banner
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 51
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1611
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2420
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 237592
 
สั่งพิมพ์/Print
    นิปเปิลแป๊ป xหยาบ
รหัสสินค้า 0001
      ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิด
สวมเร็ว2 เขี้ยว
แบบมาตรฐานอังกฤษ
มีขนาด 1.5",2.5"
มีให้เลือกแบบชนิดทองเหลือง
และอลูมิเนียม 
รหัสสินค้า 0002
 
               
      สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน
รหัสสินค้า 0003
      ข้อลดตัวเมีย ขนาด 1.5" x ตัวผู้ ขนาด 2.5" ทำด้วยทองเหลือง
รหัสสินค้า 0004
               
     

ข้อลดตัวผู้ ขนาด 1.5"xตัวเมีย ขนาด 2.5"                   
รหัสสินค้า 0005
    ข้อลดท่อดูด
รหัสสินค้า 0006
               
      ข้อลดนิปเปิล
รหัสสินค้า 0007
      ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 2 ด้าน
รหัสสินค้า 0008
               
      แองเกิ้ลวาล์วหน้าแปลน 
รหัสสินค้า 0009
      แองเกิ้ลวาล์ว
รหัสสินค้า 0010
 
               
      ข้อต่อข้างหูเดียว เกลียวนอก
มีขนาด1.5",2,2.5",3"
ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0011
      ข้อต่อข้างสองหู เกลียวใน มีขนาด
1.5",2,2.5",3" ทำด้วยทองเหลือง
รหัสสินค้า 0012
               
      ข้อต่อข้างหูเดียว เกลียวใน
มีขนาด 1.5",2",2.5",3"
ทำด้วยทองเหลือง
รหัสสินค้า 0013
      ฝาปิดสวมเร็วตัวเมีย พร้อมห่วงโซ่ มี
ขนาด 1.5",2.5" ทำด้วยอลูมิเนียม,
และทองเหลือง
รหัสสินค้า 0014
               
      ฝาปิดสวมเร็วตัวผู้ พร้อมห่วงโซ่ มี
ขนาด 1.5",2.5" ทำด้วยอลูมิเนียม,
และทองเหลือง
รหัสสินค้า 0015
      สวมเร็วตัวผู้ เกลียวนอก ทองเหลือง
รหัสสินค้า 0016
               
      หัวฉีดน้ำ HOSE REEL  
รหัสสินค้า 0017
     
หัวฉีดปรับฝอยเกลียวอเมริกัน
รหัสสินค้า 0018
               
      หัวฉีดปรับฝอยแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5"
ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0019
 
 
  หัวฉีดปรับฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด ขนาด 1.5"
รหัสสินค้า 0020
               
      หัวฉีดปรับฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด ขนาด 2.5"
รหัสสินค้า 0021
      หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฝอยได้ 180 องศา 
ชนิดสวมเร็ว ขนาด 2.5" ทองเหลือง
รหัสสินค้า 0022 
               
      หัวฉีดบอลวาล์วมีม่าน้ำ ขนาด 2.5"
รหัสสินค้า 0023 
    หัวฉีดมีบอลวาล์ว 
รหัสสินค้า 0024
               
      หัวฉีดโฟม 
รหัสสินค้า 0025
      หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว มีให้เลือหลายขนาด
- ขนาด 1.5" ยาว 10"
- ขนาด 2.5" ยาว 12"
- ขนาด 2.5" ยาว 15"
- ขนาด 2.5" ยาว 18" 
ทำด้วยทองเหลือง,อลูมิเนียม
และทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0026
               
      หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว มีให้เลือหลายขนาด
- ขนาด 2.5" ยาว 24" มีมือถือ
- ขนาด 2.5" ยาว 31" มีมือถือ
ทำด้วยทองเหลืองและทองเหลือง
ชุปโครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0027
 
      หัวแกละ ทางออก เกลียวหยาบ
ขนาด 4"x4"x4" พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0028
               
      หัวแกละ ทางออก เกลียวหยาบ
ขนาด 2.5"x2.5"x2.5" พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0029
      หัวแกละ ทางออก เกลียวหยาบ
ขนาด 4"x2.5"x2.5" พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0030 
               
      หัวแกละ ทางออก เกลียวแป๊ป
ขนาด 4"x2.5"x2.5" พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0031 
      ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคารชนิดทางรับ
น้ำ 2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวผู้ มีลิ้น
กันน้ำไหลกลับ ใช้ติดตั้งผนังตึก
เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไปตาม
ตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำ
อาคาร พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0032
               
      ข้อต่อท่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง
ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5" หนึ่งทางแยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5" จำนวน
2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมียชนิดเขี้ยว
เดียว พร้อมประตูน้ำปิด-เปิด ทำด้วย
ทองเหลือง
รหัสสินค้า 0033
    ข้อต่อท่อแยกทางน้ำจากหัวประปา
ดับเพลิง ใช้ต่อกับท่อประปา
ดับเพลิงขนาด 4" เกลียวตัวเมีย
แยกทางส่งน้ำเข้ารถดับเพลิง หรือ
เครื่องสูบน้ำหาบหามได้ 2 ทาง แต่
ละทางมีขนาด 2.5" แบบสวมเร็ว
ชนิดเขี้ยวเดียว พร้อมมือถือ
รหัสสินค้า 0034
               
      ข้อต่อท่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิด
สวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5" หนึ่งทาง
แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5" จำนวน
2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเขี้ยว
เดียว ไม่มีประตูปิด-เปิด

รหัสสินค้า 0035
      ข้อต่อท่อประปาดับเพลิงชนิดสวม
เร็วเขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลด
ขนาด เมื่อหัวท่อประปากับหัวทาง
สูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่าง
กัน ขนาดทางน้ำเข้า 4" ทางจ่าย
น้ำออก 2.5" ทองเหลือง
รหัสสินค้า 0036
               
      หัวฉีดแท่นปืนรูปเหมือนงู ทำด้วยเหล็กหล่อ พร้อมหัวฉีดอลูมิเนียม
รหัสสินค้า 0037
      หัวฉีดแท่นปืนรูปหัวใจ ทำด้วย
ทองเหลือง พร้อมหัวฉีด
รหัสสินค้า 0038
               
      ข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว
มาตรฐานสากล ทำด้วยทองเหลืองชุป
โครเมี่ยม แบบมาตรฐานของเยอรมัน
มีขนาด 1.5",2",2.5",3",3.5",4"
รหัสสินค้า 0039
      ตะกร้าหวายกรองผง สำหรับสวม
ครอบหัวกระโหลกกรองน้ำ ใช้กับ
ท่อสูบน้ำของรถดับเพลิง และ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด
หาบหามทั่วๆไป
รหัสสินค้า 0040
               
      ข้อต่อหัวประปาดับเพลิงชนิดเกลียว
ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน ขนาด 4" สำหรับใช้ต่อ
ท่อสูบน้ำประจำรถเข้ากับท่อประปาดับ
เพลิงขนาด 4" ทำด้วยทองเหลืองชุป
โครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0041
      ข้อต่อหัวประปาดับเพลิงชนิด
เกลียว ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน
ขนาด 4" สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำ
ประจำรถเข้ากับท่อประปา
ดับเพลิงขนาด 3/3.5" ทำด้วย
ทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
รหัสสินค้า 0042
               
      หัวกระโหลกกรองน้ำ แบบเกลียว 
สำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิง
และเครื่องสูบน้ำทั่วๆไป
ทำด้วยอลูมิเนียม มีขนาด 2.5",3",
3.5",4"
รหัสสินค้า 0043
      หัวกระโหลกกรองน้ำ แบบเกลียว
สำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับ
รถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำทั่วๆ
ไป ทำด้วยทองเหลือง
มีขนาด 2.5",3",3.5",4"
รหัสสินค้า 0044
               
      ฟุตวาล์ว UNIVERSALทำด้วยทองเหลือง
มีขนาด2",2.5",3",4"
รหัสสินค้า 0045
      ฟุตวาล์วเกลียวแป๊ป (อิตาลี่)
ทำ
ด้วยทองเหลือง มีขนาด 2",
2.5",3"
รหัสสินค้า 0046
               
      รีเลย์เดี่ยว ขนาด 2.5" ทองเหลืองชุป
โครเมี่ยม พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0047
      รีเลย์เดี่ยวหน้าแปลน ขนาด 2.5"
ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
พร้อมฝาปิด
รหัสสินค้า 0048
               
      ฝาปิด แบบเกลียว มีให้เลือกอลูมิเนียม
และทองเหลือง
รหัสสินค้า 0049
       
               
               
               
Current Pageid = 9